ÇËSHTJE TË PASHMANGSHME PËRGJITHËSUESE

Pasi All-llahu i Lartësuar ua caktoi me urdhër të prerë të gjitha krijesave një afat të kufizuar, si rrjedhojë e kësaj në Kur’an gjejmë ajete të shumta që flasin mbi këtë tematikë, ajete këto të cilat i trajtojnë disa çështje të pashmangshme detyruese e përgjithësuese tek të cilat nuk ka fare dyshim. Këtë e dëshmon […]

Continue Reading

RRUGËTIMI I PASHMANGSHËM

All-llahu i Lartësuar thotë: “… Edhe Diellin edhe Hënën jua kam nënshtruar; secili lëviz deri në një afat të caktuar …”. (Er-Ra’d: 2) Ky është një rrugëtim i pashmangshëm, një cak tek i cili duhet të arrihet patjetër, andaj edhe çdo gjë në gjithësi drejtohet kah një cak i njohur dhe pikë e caktuar. Njeriu […]

Continue Reading

LEXIMI I KUR’ANIT

Pejgamberi, salall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Mos i bëni shtëpitë e juaja varreza, sepse shtepia ku lexohet surja Bekare, nuk hyn shej tani”. (Muslimi). Abdull-llah ibn Mes’udi, radijall-llahu anhu, thotë “Kur të degjoni këndimin e gjelit, kërkoni nga te minat e Zotit, sepse ai ka pare melaqe, kurse kur të degjoni palljen e gomarit, […]

Continue Reading

SHEJTANI BËN KURTHE EDHE NË USHQIM DHE PIJE

Xhabiri, radijall-llahu anhu, tregon se Pej gamberi, salall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Kur njeriu hynë në shtëpi dhe e përmend All-llahun kur të hyjë dhe kur të fillon ngrënien. shejtani thotë: nuk keni vend për fjetje e as ushqim, e nëse hynë në shtëpi dhe nuk e për mend emrin e All-llahut gjatë hyrjes, […]

Continue Reading

PËRTACIA DHE PËRTESA

Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, tregon se Pejgamberi, salall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Hapja e gojës është prej shejtanit, nëse i hapet goja le ta refuzojë sa të ketë mundësi, sepse po tha: ha, qeshet me të shejtani”. (Buhariu). Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, tregon se Pejgamberi, salall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “All-llahu e do […]

Continue Reading

Kurthet e shejtanit në Namaz

Aisheja, radijall-llahu anha, e ka pyetur Pej gamberin, salall-llahu alejhi ve sel-lem, për shikimin djathtas dhe majtas në namaz, e ai i është përgjigjur: “Vjedhje të cilën e bën shejtani nga namazi i një besimtari”. (Buhariu). Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, tregon se Pejgamberi, salall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Kur të thirret ezani për në […]

Continue Reading

QËLLIMI DHE SYNIMET E SHEJTANIT

Qëllimi përfundimtar i shejtanit është që ta sheh njeriun në zjarr të Xhehennemit, siç na tre gon All-llahu, subhanehu ve teala: “… ai e thërret atë grupin e vet, vetëm për t’i bërë banues të zjarrit”. (Fatir: 6) “E djalli dëshiron t’i humbë në pafundë si”. (En-Nisa: 60) E nëse e arrinë këtë qëllim dhe […]

Continue Reading

Ky armik na sheh, kurse ne nuk e shohim

“Vërtetë ai dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk e shihni. Ne i kemi bërë shejtanët miq të atyre që nuk besojnë”. (El-A’raf: 27) Qarkullon nëpër damarët tonë të gjakut Pejgamberi, salall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: “Shejtani qarkullon te njeriu nëpër damarët e tij të gjakut”. (Buhariu dhe Muslimi). Mundësia e tij të […]

Continue Reading