Çdo të thotë islam ?

AKIDE

Çdo të thotë islam?

Islam do të thotë t’i dorëzohemi Allahut me teuhid (me veçimin e Tij në adhurim), t’i nënshtrohemi Atij me bindje dhe të largohemi nga shirku (politeizmi) dhe ithtarët e tij. Allahu i Lartësuar thotë:

“Ai që i është dorëzuar Allahut dhe është mirëbërës, ai e ka shpërblimin e vet te Zoti i Tij, për atë nuk ka frikë, as nuk ka përse të mërzitet.” (El-Bekare, 112)