Ç’është njësimi i Allahut në adhurim?

AKIDE

Ç’është njësimi i Allahut në adhurim?

Njësimi i Allahut në adhurim është veçimi i Tij në :
• Lutje
• Kurban
• Premtim
• Namaz
• Shpresë
• Frikë
• Në kërkim të ndihmës
• Në mbështetje te Ai në Të në të gjitha veprat e adhurimit. Allahu thotë: “Zoti juaj (që meriton adhurim) është Një, Allahu. Nuk ka Zot tjetër veç Tij, Ai është Mëshirëplotë dhe
gjithnjë mëshiron.” (El-Bekare, 163)

Muhamedi alejhi selam thotë: “Gjëja e parë me të cilën do të ftosh (në besim) le të jetë dëshmia se s’ka tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut.”
(Në transmetimin e Buhariut është përmendur “ta njësojnë Allahun”)