Kënaqësia me Allahun

TEMA TË NDRYSHME

“Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë ta kënaqur ndaj Tij. Ky është shpëtim i madh ”

“A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë me diçka tjetër përveç së mirës”.

“Vendbanime të bukura në xhenetin e Adnit dhe kënaqësinë e një disponim nga Allahu, që është mbi të gjitha. Ky pra është shpëtimi më i madh”.

“Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete nëpër të cilët burojnë lu menj, e aty janë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur ndaj tyre e edhe ata të kënaqur ndaj Tij. E ky është për atë që i ka pasur dronë Zotit të vet”.

“Ndoshta ju urreni diçka, ndërsa Allahu bën në të hair të madh”.

“Allahu nuk është i kënaqur me mosbesimin e robërve të Vet”