Kjo lutje është nga thesarët më të mirë të Xhe’netit!

KURAN

Kjo lutje eshte nga thesaret me te mire te Xhe’netit!

”La havle ve la kuv-vete il-la bilah ”( Ska levizje e as force përveç me dëshirën e All-ahut )… Kjo lutje është shërim për 99 sëm’und-je ku me e lehta është br’enga. Në një tjetër hadith transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selam ka thënë: Kjo lutje është nga thesaret më të mirë të xhen’etit, andaj ju përseriteni sa me shpesh ”Lutje tjetër :” La il la he il-la, ente sub’haneke inni kunti min’edh-dha’limin ”( Nuk ka Zot tjeter perveç Teje! Ti je i pastër, i pa të meta. Unë i bëra padrejtësi vetës! )

– “Zoti ynë, Ty të besuam; na i fal mëkatet tona dhe na mëshiro, ngase Ti je Mëshirues më i mirë”. (El-Mu’minun: 109) – “Zoti ynë, largoje prej neve dënimin e Xhehennemit, se dënimi i tij është gjëja më e rëndë. Ai, vërtet, është vendqëndrim dhe vendbanim i keq”. (El-Furkan: 65-66) – “O Zot, më mundëso që Të të falënderoj për të mirën Tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që i pëlqen Ti dhe m’i bën të mirë pasardhësit e mi. Unë pendohem te Ti dhe unë jam prej muslimanëve”. (El-Ahkaf: 15)

– “Zoti ynë, ne Të kemi besuar, na regjistro me dëshmitarët”. (El-Maide: 83) – “O Zot, unë jam i nevojshëm për çdo të mirë që ma zbret”. (El-Kasas: 24) – “Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr!” 2:201 – “Zoti ynë mos na bë neve me mizorët!” 7:47 – Zoti ynë, na dhuro durim dhe na bën të vdesim muslimanë!” 7:126