Kush është Zoti yt dhe cila është feja jote?

AKIDE

Kush është Zoti yt dhe cila është feja jote?

Zoti yt është Ai që të ka krijuar, Ai që të ka në dorë ty dhe të gjitha krijesat, është Ai të Cilin ne e adhurojmë. Allahu thotë: “Vetëm Allahu, Zoti i botëve meriton që të falënderohet.”
(El-Fatiha, 1)

Cila është feja jote?

Feja jote është islami. Islam është e gjithë ajo që është shpallur në Kuran dhe në sunnet (rrugë profetike). Allahu thotë: “Feja e pranueshme te Allahu është islami.” (Ali Imran, 19)