Ne vetëmse jemi në këtë kohë – I Dërguari i Allahut ka thënë: Do të vjen një kohë e vështirë?

HADITHE

l Dërguari i Allahut Alejhiselam, ka thënë: Do të vjen një kohë e vështirë , Ne vetëmse jemi në këtë kohë ? Omeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë:
“Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës. Do të shk.aktojnë gja.kderdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e keqja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri – do të mashtrojnë, nëse të drejtohen – do të gënjejnë, nëse ju beson – do të pr.esin në besë,

ndërsa kur nuk je me ta – të përgojojnë. Fëmijët do t’i kenë të pacipë, rinia do të jetë e devijuar, ndërsa të vjetrit e tyre do të jenë të pamo.ralshëm – nuk do të urdhërojnë për të mirë as nuk do të largojnë nga e keqja. Qëndrimi me ta është po.shtërim, ndërsa kërkimi prej tyre diçka që është e tyre është varfëri! I miri në mesin e tyre është i humbur, ndërsa i humburi në mesin e tyre është i mirë!