Nëse Allahu të do…

TEMA TË NDRYSHME

“Nëse Allahu e donë një njeri, e fton Xhibrilin dhe i thotë: O Xhibril: Unë e dua filanin, duaje edhe ti atë, dhe e donë edhe Xhibrili, pastaj thërret në qiell dhe thotë: Allahu e donë filanin, duajeni edhe ju, dhe që të gjithë banorët e qiellit e duan, pastaj mbillet dashuria për të në zemrat e krijesave në tokë”.

“Duaja e të Dërguarit Davud, a.s., ka qenë: O Allahu im, unë kërkoj prej Teje dashurinë Tënde, dhe të dua atë që të donë Ty, edhe atë punë me të cilën fitoj dashurinë Tënde. O Allah, bëje dashurinë për Ty, më të dashur tek unë se vetja ime, familja ime dhe se uji i ftohtë”