Për një sekond merr aq shume sevape sa është edhe numri i besimtarëve në mbarë botën!

HADITHE

Për një sekond merr aq shume sevape sa është edhe numri i besimtarëve në mbarë botën! Nëse i thua këto fjalë: “Allahumme fagfirlil muminine uel muminat.” (O Allah, fali besimtarët dhe besimtaret) Të shkruhen aq shumë sevape sa ka besimtarë muslimanë në sipërfaqen e tokës. Në një statistikë është dhënë se ka diku rreth 1.500.000.000 muslimanë në botë. Ubadete ibnu Samit (radiallahu anhu), ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (alejhi selam) të thotë:

“Kush kërkon falje për besimtarët dhe besimtaret, fiton një shpërblim për çdo besimtarë dhe besimtare.” (Shejh Albani në “Sahiha al-Xhamih”)
Ebu Talha ka thënë: “Ky hadith tregon vlerën dhe shkallën e lartë që kanë besimtarët tek Allahu.” (Marë nga Libri: “Kodra me sevape për pak minuta”)