Tre kategori të adhuruesve

TEMA TË NDRYSHME

Ali ibn Ebi Talibi r.a.: “Ka njerëz që e adhurojnë Allahun për të përfituar, ky është adhurimi i tregtarëve, ka njerëz që e adhurojnë Allahun nga frika, ky është adhurimi i robërve, ka njerëz që e adhurojnë Allahun vetëm për ta falënderuar, ky është adhurimi i njerëzve të lirë”.